O pracowniku
Pomoc (F2)
fotografia_pracownika
dr Magdalena Natalia Woźniak
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Katedra Geotechniki, Geomatyki i Gospodarki Odpadami
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   maka@tu.kielce.pl     telefon: (41) 34-24-569
Język komunikacji: polski, angielski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
221
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3928316
ORCID: 
WoS Author ID: 
ScopusID: 
ScholarID: 
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 737
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 669
Dyscypliny KBN:inżynieria i ochrona środowiska
specjalnosci:

Wyeksportuj PDF:  


PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 22

Publikacja w czasopiśmie wymienionym w wykazie MNiSzW (część A)
 1. The transformation of coal fly ash deposited on wet landfills   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects,
  Tom: 38, Zeszyt: 18, Strony: 2734-2740
  Maria Żygadło, Magdalena Woźniak
  Opublikowano: 2016
   
 2. Recykling popiołów z instalacji odzysku energii-jako przykład realizacji idei ekorozwoju   15 (3,75) pkt
  w czasopiśmie:   Problemy Ekorozwoju
  Tom: 6, Strony: 207-214
  Maria Żygadło, Agnieszka Seweryn, Magdalena Woźniak, Jarosław Gawdzik, Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2011
   
 3. Właściwości sorpcyjne modyfikowanych popiołów w węgla kamiennego   10 pkt
  w czasopiśmie:   Gospodarka Surowcami Mineralnymi
  Tom: 24, Zeszyt: 3, Strony: 339-346
  Magdalena Woźniak, Agnieszka Seweryn
  Opublikowano: 2008
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Processes of coal fly ash weathering in waste deposits   9 (4,50) pkt
  w czasopiśmie:   Environment Protection Engineering
  Tom: 36, Zeszyt: 2, Strony: 17-29
  Maria Żygadło, Magdalena Woźniak
  Opublikowano: 2010
   
 2. Synteza zeolitów na bazie popiołów lotnych z wybranych instalacji odzysku ciepła   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Archiwum Gospodarki Odpadami i Ochrony Środowiska
  Tom: 12, Zeszyt: 1, Strony: 15-26
  Maria Żygadło, Agnieszka Seweryn, Magdalena Woźniak
  Opublikowano: 2010
   
 3. Obserwacja zmian właściwości popiołów powęglowych w procesach wietrzeniowych   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   ENERGETYKA, PROBLEMY ENERGETYKI I GOSPODARKI PALIWOWO-ENERGETYCZNEJ
  Zeszyt: 11(665), Strony: 771-775
  Maria Żygadło, Magdalena Woźniak
  Opublikowano: 2009
   
 4. Long - term interaction of coal combustion by product with water   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Polish Journal of Chemical Technology
  Tom: 10, Zeszyt: 4, Strony: 49-52
  Maria Żygadło, Magdalena Woźniak
  Opublikowano: 2008
   
 5. Long-term interaction of coal combustion by-product with water,   6 (2,40) pkt
  w czasopiśmie:   Polish Journal of Chemical Technology,
  Tom: 10, Zeszyt: 4, Strony: 49-52
  Maria Żygadło, Magdalena Woźniak
  Opublikowano: 2008
   
 6. Ocena stabilności osadów ściekowych na składowiskach w naturalnych warunkach środowiskowych   4 (1,33) pkt
  w czasopiśmie:   Ochrona Środowiska
  Tom: 1, Strony: 25-31
  Magdalena Woźniak, Maria Żygadło, Jolanta Latosińska
  Opublikowano: 2004
   
 7. Ocena Wpływu wybranych czynników klimatycznych na stabilność chemiczną odpadów paleniskowych na składowiskach mokrych   4 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Ochrona Środowiska
  Zeszyt: 2 (85), Strony: 25-31
  Maria Żygadło, Magdalena Woźniak
  Opublikowano: 2002
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Evaluation of the use of coal fly ash from municipal heat-power plant with regard to foreign experience
  w czasopiśmie:   Structure and Environment, 2010 vol. 2, nr 4,
  Tom: 2, Zeszyt: 3, Strony: 40-51
  Maria Żygadło, Agnieszka Seweryn, Magdalena Woźniak
  Opublikowano: 2010
   
 2. Zdolność ługowania popiołów lotnych w warunkach mrozowych
  w czasopiśmie:   Ochrona Powietrza i Problemy Odpadów
  Tom: 40, Zeszyt: 6, Strony: 194-200
  Maria Żygadło, Magdalena Woźniak, A. Jakubowska
  Opublikowano: 2006
   
 3. Kruszywo budowlane z udziałem osadu ściekowego - analiza zagrożeń środowiska
  w czasopiśmie:   IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa Problemy prawne, techniczne i ekonomiczne zagospodarowania odpadów, Radom 2003 r.
  Zeszyt: 2
  Maria Żygadło, Jolanta Latosińska, Magdalena Woźniak, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2003
   

Monografie
 1. Combustion waste characteristics Storage and application   25 (12,50) pkt
  Maria Żygadło, Magdalena Woźniak
  Opublikowano: 2015
   

Rozdziały w monografiach
 1. Oznaczenia ogólnego węgla organicznego w próbkach środowiskowych metodą instrumentalną   20 pkt
  w książce:   Nowoczesne systemy pomiarowe w geomatyce i inżynierii środowiska
  Strony: 190-198
  Magdalena Woźniak
  Opublikowano: 2018
   
 2. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Badania biodegradacji surowców kierowanych do biogazowni
  w książce:   Ekoenergetyka –biogaz . Badania, technologie i ekonomika w rejonie Morza Bałtyckiego
  Strony: 97-101
  Magdalena Woźniak, Marlena Dębicka, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2016
   
 3. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Badania biodegradacji surowców kierowanych do biogazowni.
  w książce:   [w] Pod red. Cenian A., Gołaszewski J., Noch T., Eco-energetics biogas. Research Technologies and economics in the Baltic Sea Region’’,
  Strony: 97-101
  Magdalena Woźniak, Marlena Dębicka, Maria Żygadło
  Opublikowano: 2016
   
 4. Charakterystyka ubocznych produktów spalania biomasy drzewnej z instalacji przemysłowej odzysku ciepła,   4 (2,00) pkt
  w książce:   Zrównoważona produkcja i konsumpcja surowców mineralnych
  Tom: 1, Strony: 167-177
  Maria Żygadło, Agnieszka Seweryn, Magdalena Woźniak
  Opublikowano: 2011
   
 5. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Wpływ zwietrzenia odpadów paleniskowych na charakter odcieków ze składowisk popiołowych
  w książce:   Postęp w inżynierii środowiska
  Maria Żygadło, Magdalena Woźniak
  Opublikowano: 2008
   
 6. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Potential impact of coal ash leachates on aquatic ecosystems
  w książce:   Pathway of pollutants and mitigation strategies of their impact on the ecosystem
  Maria Żygadło, Magdalena Woźniak
  Opublikowano: 2007
   

Uzyskane patenty i prawa ochronne
 1. Sposób oczyszczania odcieków pochodzących ze składowisk odpadów komunalnych   25 (6,25) pkt
  Maria Żygadło, Jarosław Gawdzik, Jolanta Latosińska, Magdalena Woźniak, Agnieszka Seweryn
  Opublikowano: 2012
   

Zgłoszenia wynalazków
 1. Sposób oczyszczania odcieków pochodzących ze składowisk odpadów komunalnych   2 (0,50) pkt
  Maria Żygadło, Jarosław Gawdzik, Jolanta Latosińska, Magdalena Woźniak, Agnieszka Seweryn
  Opublikowano: 2011
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1