O pracowniku
Pomoc (F2)
mgr inż. Krzysztof Maciejewski
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Inżynierii Komunikacyjnej
Stanowisko:      Asystent     (grupa stanowisk: asystenci)
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
714
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3964128
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 
Dyscypliny KBN:
specjalnosci: geotechnika, budowa dróg,

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 12

Publikacja w czasopismach wyróżnionych w Journal Citation Reports (JCR)
 1. Application of synthetic wax for improvement of foamed bitumen parameters   40 (8,00) pkt
  w czasopiśmie:   Construction and Buildings Materials
  Tom: 83, Strony: 62-69
  Marek Iwański, Anna Chomicz-Kowalska, Krzysztof Maciejewski
  Opublikowano: 2015
   

Materiały z konferencji międzynarodowej (zarejestrowane w Web of Science)
 1. Evaluation of foaming performance of bitumen modified with the addition of surface active agent   15 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   World Multidisciplinary Civil Engineering-architecture-urban Planning Symposium - Wmcaus
  Tom: 245
  Anna Chomicz-Kowalska, Justyna Mrugała, Krzysztof Maciejewski
  Opublikowano: 2017
   
 2. Multivariate Optimization of Recycled Road Base Cold Mixtures with Foamed Bitumen   15 (7,50) pkt
  w czasopiśmie:   Procedia Engineering
  Tom: 108, Strony: 436-444
  Anna Chomicz-Kowalska, Krzysztof Maciejewski
  Opublikowano: 2015
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Wpływ rodzaju asfaltu na właściwości lepkosprężyste mieszanek mineralno-cementowych z asfaltem spienionym   9 (,90) pkt
  w czasopiśmie:   Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury, Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture JCEEA
  Tom: XXXIII, Zeszyt: 63 (nr 1/II/2016), Strony: 193-200
  Anna Chomicz-Kowalska, Krzysztof Maciejewski, Piotr Ramiączek
  Opublikowano: 2016
   
 2. INFLUENCE OF HYDRATED LIME ON THE PROPERTIES OF FILLER-BITUMEN COMPOSITE   9 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and Environment
  Tom: 2/2015, Zeszyt: 7, Strony: 5-10
  Piotr Ramiączek, Krzysztof Maciejewski, Mateusz Iwański
  Opublikowano: 2015
   
 3. Assessment of susceptibility to liquefaction of saturated road embankment subjected to dynamic loads   7 pkt
  w czasopiśmie:   Studia Geotechnica et Mechanica
  Tom: 36, Zeszyt: 1, Strony: 15-22
  Anna Borowiec, Krzysztof Maciejewski
  Opublikowano: 2014
   
 4. Ocena trwałości nawierzchni drogowej z uwzględnieniem tradycyjnych i alternatywnych rozwiązań materiałowych   10 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Logistyka
  Zeszyt: 6, Strony: 6936-6945
  Krzysztof Maciejewski, Anna Chomicz-Kowalska
  Opublikowano: 2014
   
 5. Wpływ laboratoryjnych metod zagęszczania na właściwości fizykomechaniczne recyklowanych mieszanek mineralno-asfaltowych z asfaltem spienionym   3 (,00) pkt
  w czasopiśmie:   Budownictwo i Architektura
  Tom: 13, Zeszyt: 1, Strony: 53-62
  Marek Iwański, Anna Chomicz-Kowalska, Piotr Ramiączek, Krzysztof Maciejewski, Mateusz Iwański
  Opublikowano: 2014
   
 6. The impact of EBA and ECB polymer modification of 50/70 bitumen   3 (1,00) pkt
  w czasopiśmie:   Structure and environment
  Tom: 5, Zeszyt: 3, Strony: 15-20
  Krzysztof Maciejewski, Piotr Ramiączek, Anna Chomicz-Kowalska
  Opublikowano: 2013
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Cold recycling with foamed bitumen - Polish practice
  w czasopiśmie:   International Scientific and Technical Conference, Highways: Safety and Reliability, Conference Reports
  Strony: 85-89
  Anna Chomicz-Kowalska, Marek Iwański, Krzysztof Maciejewski, Piotr Ramiączek
  Opublikowano: 2016
   
 2. Practical Assessment of Hot Mix Asphalt Concrete with RAP and Waste Sand
  w czasopiśmie:   TRANSCOM PROCEEDINGS 2015 11-th EUROPEAN CONFERENCE OF YOUNG RESEARCHERS AND SCIENTISTS
  Tom: SECTION 7, Strony: 181-185
  Anna Chomicz-Kowalska, Krzysztof Maciejewski
  Opublikowano: 2015
   

Rozdziały w monografiach
 1. Ocena porównawcza wpływu metod zagęszczania na właściwości recyklowanych mieszanek mineralno-asfaltowych   5 (1,65) pkt
  w książce:   Współczesne problemy budownictwa
  Tom: 6, Strony: 76-88
  Piotr Ramiączek, Krzysztof Maciejewski, Mateusz Iwański
  Opublikowano: 2016
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1