O pracowniku
Pomoc (F2)
dr inż. Katarzyna Górska
Wydział Inżynierii Środowiska, Geomatyki i Energetyki
Katedra Technologii Wody i Ścieków
Stanowisko:      Adiunkt     (grupa stanowisk: adiunkci)
E-mail:   kgorska78@interia.pl     telefon: (41) 34-24-733
Język komunikacji: polski
Identyfikator osoby w bazie
ZSZWoZNB:
214
POLSKA BIBLIOGRAFIA NAUKOWA: 3928313
LUDZIE NAUKI: 
USOS web: 750
EKSPERCI Politechniki Świętokrzyskiej: 696
Dyscypliny KBN:inżynieria i ochrona środowiska
specjalnosci: zaopatrzenie w wodę, unieszkodliwianie ścieków i odpadów

PUBLIKACJE (afiliacja "Politechnika Świętokrzyska")
Liczba publikacji w systemie: 20

Publikacja w czasopiśmie wymienionym w wykazie MNiSzW (część A)
 1. Changes of heavy metal concentration in rainfall wastewater in urban catchment   20 (5,00) pkt
  w czasopiśmie:   Desalination and Water Treatment
  Tom: 117, Strony: 257-266
  Jarosław Górski, Łukasz Bąk, Katarzyna Górska, Aleksandra Sałata, Anna Rabajczyk
  Opublikowano: 2018
   
 2. Zawartość zawiesin i metali ciężkich w wybranych falach ścieków deszczowych w zlewni miejskiej   15 (3,75) pkt
  w czasopiśmie:   Ochrona Środowiska
  Tom: 34, Zeszyt: 2, Strony: 49-52
  Łukasz Bąk, Jarosław Górski, Katarzyna Górska, Bartosz Szeląg
  Opublikowano: 2012
   

Publikacja w recenzowanym czasopiśmie wymienionym w wykazie ministra MNiSzW (część B)
 1. Zastosowanie programu SWMM do modelowania ilości i jakości ścieków deszczowych   9 (2,25) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of ECOpole
  Tom: 9, Zeszyt: 2, Strony: 767-775
  Bartosz Szeląg, Jarosław Górski, Łukasz Bąk, Katarzyna Górska
  Opublikowano: 2015
   
 2. Korelacje między wybranymi zanieczyszczeniami w ściekach deszczowych   6 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of ECOpole
  Tom: 8, Zeszyt: 2, Strony: 497-504
  Katarzyna Górska, Bartosz Szeląg, Jarosław Górski, Łukasz Bąk
  Opublikowano: 2014
   
 3. Modelling of Stormwater Quantity and Quality on the Example of Urbanised Catchment in Kielce   6 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Ecological Chemistry and Engineering. A
  Tom: 20, Zeszyt: 11, Strony: 1305-1316
  Bartosz Szeląg, Jarosław Górski, Łukasz Bąk, Katarzyna Górska
  Opublikowano: 2013
   
 4. Occurrence of Heavy Metals in Rain Wastewater on Example of Urban Catchment in Kielce   6 (2,00) pkt
  w czasopiśmie:   Ecological Chemistry and Engineering. A
  Tom: 20(9), Strony: 961-974
  Katarzyna Górska, Mikołaj Sikorski, Jarosław Górski
  Opublikowano: 2013
   
 5. Występowanie metali ciężkich w ściekach deszczowych na przykładzie zlewni miejskiej w Kielcach   6 (3,00) pkt
  w czasopiśmie:   Proceedings of ECOpole
  Tom: 7, Zeszyt: 1, Strony: 333-341
  Katarzyna Górska, Mikołaj Sikorski
  Opublikowano: 2013
   
 6. Zmienność ładunków zawiesiny ogólnej w ściekach odprowadzanych kanalizacją deszczową na przykładzie wybranej zlewni   3 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego / Inżynieria Środowiska
  Tom: 145 (25), Zeszyt: 145 (25), Strony: 34-45
  Katarzyna Górska, Mikołaj Sikorski
  Opublikowano: 2012
   
 7. Charakterystyka jakościowa ścieków deszczowych w świetle badań własnych i literatury   6 (1,50) pkt
  w czasopiśmie:   Wiadomości melioracyjne i łąkarskie
  Tom: 53, Zeszyt: 3, Strony: 121-126
  Mikołaj Sikorski, Katarzyna Górska, Jarosław Górski, Jarosław Gawdzik
  Opublikowano: 2010
   
 8. Wstępne wyniki badań ścieków deszczowych w jednym z kanałów w Kielcach   9 (2,25) pkt
  w czasopiśmie:   Gaz, Woda i Technika Sanitarna
  Tom: 6, Zeszyt: 6, Strony: 20-24
  Szczepan Ludwik Dąbkowski, Katarzyna Górska, Jarosław Górski, Bartosz Szeląg
  Opublikowano: 2010
   
 9. Wybrane problemy techniczno-eksploatacyjne oczyszczalni ścieków bytowo-gospodarczych typu HYDROCENTRUM w gminie, woj. świętokrzyskie   4 pkt
  w czasopiśmie:   Wiadomości Melioracyjne i Łąkarskie
  Tom: 50, Zeszyt: 1, Strony: 22-25
  Katarzyna Górska
  Opublikowano: 2007
   

Pozostałe artykuły w czasopismach
 1. Jak oszczędzać na deszczu, czyli o systemach do wody deszczowej
  w czasopiśmie:   Polski Instalator
  Tom: 3, Strony: 46-52
  Jarosław Górski, Łukasz Bąk, Katarzyna Górska
  Opublikowano: 2012
   
 2. Przydomowe przepompownie ścieków bytowo-gospodarczych
  w czasopiśmie:   Polski Instalator
  Tom: 7/8, Strony: 12-17
  Jarosław Górski, Łukasz Bąk, Katarzyna Górska
  Opublikowano: 2012
   
 3. Skład ścieków deszczowych i możliwości ich oczyszczania (cz. 2)
  w czasopiśmie:   Polski Instalator
  Tom: 5, Strony: 88-83
  Jarosław Górski, Katarzyna Górska, Łukasz Bąk
  Opublikowano: 2011
   
 4. Skład ścieków deszczowych i możliwości ich oczyszczania (cz.1)
  w czasopiśmie:   Polski Instalator
  Tom: 4, Strony: 80-83
  Jarosław Górski, Katarzyna Górska, Łukasz Bąk
  Opublikowano: 2011
   
 5. Eksploatacja wpustów kanalizacji deszczowej
  w czasopiśmie:   Wodociągi - Kanalizacja
  Tom: 2 (72), Zeszyt: 2, Strony: 28-31
  Jarosław Górski, Katarzyna Górska
  Opublikowano: 2010
   
 6. Pompownie przydomowe - rozwiązania konstrukcyjne
  w czasopiśmie:   Wodociągi - Kanalizacja
  Zeszyt: 2, Strony: 32-35
  Jarosław Górski, Katarzyna Górska
  Opublikowano: 2009
   

Rozdziały w monografiach
 1. Skład wód opadowych i możliwości ich oczyszczania   4 (2,00) pkt
  w książce:   Wody opadowe a zjawiska ekstremalne
  Strony: 83-92
  Jarosław Górski, Katarzyna Górska
  Opublikowano: 2011
   
 2. Badanie ilości i jakości zawiesin odkładanych w urządzeniach do oczyszczania wód opadowych na terenie miasta Kielce   4 (2,00) pkt
  w książce:   Monografie Komitetu Inżynierii Środowiska PAN Inżynieria ekologiczna
  Tom: 56, Strony: 329-339
  Mikołaj Sikorski, Katarzyna Górska
  Opublikowano: 2009
   
 3. Brak informacji o książce wieloautorskiej, której częścią jest ten rozdział !
  Badania ilości zawiesin odkładanych w urządzeniach do oczyszczania wód opadowych na terenie m. Kielce
  w książce:   Problemy zagospodarowania wód opadowych
  Strony: 331-340
  Katarzyna Górska
  Opublikowano: 2008
   


Kontakt:   Mariusz Karbownik   e-mail: mariusz@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-484;           Paweł Świetlik   e-mail: pswietlik@tu.kielce.pl   tel. 41 34-24-598


Projekt "Doskonalenie jakości zarządzania Politechniką Świętokrzyską - WiRKIN"
Program Operacyjny Kapitał Ludzki   Priorytet IV   Działanie 4.1   Poddziałanie 4.1.1